Archive for mai 2010

Iară şi iară cu pace, Domnului să ne rugăm!

30 mai 2010

RUGĂCIUNE PENTRU IZBĂVIREA POPORULUI DE MÂNIA LUI DUMNEZEU ŞI DE STRÂMTORAREA POTRIVNICILOR STĂPÂNIRI

Autor: Veniamin Ilie

Ziditorule şi făcătorule a toate, care prin cuvânt pe toate dintru nefiinţă le-ai adus la fiinţă şi pe om l-ai zidit cu mâna Ta, punându-l stăpân peste toată zidirea Cuvântului Tău. De toate bunătăţile l-ai umplut pe el şi prin poruncă l-ai îngrădit de moarte şi de toată lucrarea cea rea a satanei. Însă, din minte slabă şi plină de răutate, călcat-a porunca Ta şi s-a îndulcit din pomul pe care Tu i-ai poruncit a nu-l atinge. Pentru această neascultare a sa, l-ai trimis pe pământul acesta, să-şi plângă faptele sale şi cu sudoarea frunţii să-şi agonisească cele de trebuinţă, aducându-şi aminte de cinstea cea dintâi întru care a fost aşezat, şi din care a căzut prin ascultarea îndemnului diavolesc. Însă, din nebăgare de seamă iarăşi s-a făcut pradă vicleanului diavol şi a uitat de Tine, Creatorul său şi s-a depărtat de la Tine, apropiindu-se de desfrânare şi preadesfrânare. Pentru aceasta l-ai smerit pe el cu apă multă şi prin moartea întregului popor păcătos şi viclean, nu ne-ai nimicit şi pe noi, ci prin Noe ne-ai lăsat să vieţuim şi să moştenim pământul acesta. De atunci ai făgăduit că nu vei mai pierde pe poporul Tău pentru fărădelegi, însă, nici de făgăduinţa aceasta nu ne-am cutremurat şi nu ne-am abătut de la păcate pentru a mulţumi Ţie, Stăpânul tuturor celor văzute şi nevăzute, creatorul tuturor celor cereşti şi pământeşti. Însă, văzând starea cea rea a sufletelor oamenilor, l-ai trimis în lume pe Unul Născut Fiul şi Cuvântul Tău, cel împreună cu Tine din veci, ca prin propovăduirea Lui noi toţi să ne întoarcem către Tine şi să primim iertare păcatului strămoşesc pentru care atâtea veacuri omul a fost rob vicleanului vrăjmaş şi osândit până la sânge. Însă, poporul lui Israel de atunci, l-a prins pe Fiul Tău, pe Mântuitorul nostru Iisus Hristos, l-a dat la chinuri şi l-a răstignit. Pe acesta l-ai înviat a treia zi din morţi şi ai dăruit iertare de păcate tuturor celor ce prin El vor veni la Tine şi se vor abate de la toată lucrarea cea rea a păcatului. Iată, şi acum ne-am depărtat de Tine şi de poruncile Tale şi pentru păcatele noastre ni s-au făcut nouă toată strâmtoarea şi nici acum nu ne-am îndreptat, după ce te-ai mâniat pe noi, dar nu ne-ai pierdut cu puterea Ta, ci ne-ai îngăduit şi acum să ne îndreptăm şi la pocăinţă alergând, să cerem iertare greşelilor noastre. Te rugăm cu umilinţă şi cu pocăinţă sinceră: iartă-ne pe noi şi nu ne pierde pentru fărădelegile noastre, precum ai făgăduit! Dezleagă norii cerului să dăruiască ploaie bună, iar rodul pământului să ne hrănească pe noi din belşug; leagă pe vrăjmaşi şi aruncă-i în prăpastia deznădăjduirii şi nu-i lăsa pe ei să stăpânească cu silnicia poporul Tău care acum cade cu umilinţă înaintea Ta. Doamne, făgăduit-ai căci nici pentru un drept care îl vei afla, nu vei pierde cetatea şi poporul. Acum de ai căuta, nu ai mai găsi pe nimeni drept înaintea Ta; însă, cu lacrimi te rugăm: nu ne pierde pe noi pentru fărădelegile noastre precum a făgăduit preasfântă gura Ta! Nu ne încredinţa pe noi chinuitorilor şi stăpânitorilor iadului, nici viclenilor potrivnici care caută să ne facă nouă rău. Nu suntem vrednici de milele Tale; însă, nu ne alunga pe noi cei ce cădem acum, aici, înaintea Ta, în Biserica Preasfintei Născătoarei de Dumnezeu, căci tot locul Ţie ţi se găteşte şi spre slava numelui Tău se zideşte. Dăruieşte stăpânitorilor ţării acestea minte trează, veghetoare, în paza poruncilor Tale şi în împlinirea virtuţilor, ca prin ocârmuirea lor, paşnică viaţă să petrecem şi noi, slăvind Preasfânt numele Tău. Aşa Doamne, te rugăm şi cu umilinţă cădem înaintea Ta. Dăruieşte-ne nouă spor bun în toate şi mai ales putere să ne întoarcem din calea cea rea a păcatelor şi a patimilor, şi să ne îndreptăm spre calea împărăţiei celei cereşti. Pentru rugăciunile Preacuratei, Stăpânei noastre, de Dumnezeu Născătoarei şi pururi Fecioarei Maria, cu puterea cinstitei şi de viaţă făcătoarei Cruci; cu folosinţele cinstitelor cereştilor şi celor fără de trupuri puteri; cu rugăciunile Sfinţilor Slăviţilor şi întru tot lăudaţilor Apostoli; cu ale Sfinţilor Slăviţilor şi bunilor biruitorilor mucenici; cu ale Sfinţilor sfinţiţilor ierarhi; cu rugăciunile Preacuvioaselor Maici şi ale tuturor femeilor care bine au vieţuit şi cu credinţă ţi-au slujit Ţie; cu ale tuturor Sfinţilor Preacuvioşilor şi de Dumnezeu purtătorilor Părinţilor noştri; cu ale Sfântului (N) a cărui pomenire o săvârşim; cu ale Sfinţilor şi drepţilor Dumnezeieştilor Părinţi Ioachim şi Ana şi cu ale tuturor Sfinţilor Tăi.

Cu îndurările Unuia Născut Fiului Tău, cu care împreună bine eşti cuvântat, cu al Preasfântului şi bunului şi de viaţă făcătorului tău Duh, acum şi pururea şi în vecii vecilor. Amin!

Reclame