Pastorala ÎPS. Andrian la Praznicul NAŞTERII DOMNULUI

by

Pastorală la Naşterea Domnului nostru Iisus Hristos

A Înalt Prea Sfinţitului ANDRIAN, Arhiepiscop al CHIŞINĂULUI  şi al PĂMÂNTURILOR MOLDOVENEŞTI

Preacurcernicilor preoţi, cinului monahal şi tuturor binecredincişilor creştini

Arhiepiscop Andrian

ÎPS. Arhiepiscop Andrian

Dar îngerul le-a zis: Nu vă temeţi. Căci, iată, vă binevestesc vouă bucurie mare, care va fi pentru tot poporul. Că vi s-a născut azi Mântuitor, Care este Hristos Domnul, în cetatea lui David. (Luca 2. 10-11)

Dragi părinţi, fraţi şi surori!

Cu bucurie, mă adresez acum la voi, fiii mei iubiţi, felicitându-vă cu această zi mare, plină de slavă, ziua Naşterii Domnului şi Mântuitorului nostru Iisus Hristos.

Acum întregul universul, se umple de bucurie lăudând  triumfător: „Slavă întru cei de sus lui Dumnezeu, şi pe pământ pace, între oameni bunăvoire! S-a împlinit o  mare taină de evlavie: Fiul lui Dumnezeu pentru noi oamenii şi a noastră mântuire S-a pogorât din cer şi s-a întrupat de la Duhul Sfânt şi din Fecioara Maria. Sărbătoarea Naşterii Domnului, este o sărbătoare de împăcare cu Dumnezeu a omenirii căzute, şi ne este dată pentru fiecare dintre noi ca o mare binecuvântare pentru a deveni copii iubiţi a lui Dumnezeu, părtaşi nu numai ai naturii divine, dar şi a Slavei sale dumnezeieşti. După cuvântul Apostolilor: “Precum întru El ne-a şi ales, înainte de întemeierea lumii, ca să fim sfinţi şi fără de prihană înaintea Lui, Mai înainte rânduindu-ne, în a Sa iubire, spre înfierea întru El, prin Iisus Hristos, după buna socotinţă a voii Sale,… Pentru că a Lui făptură suntem, zidiţi în Hristos Iisus spre fapte bune, pe care Dumnezeu le-a gătit mai înainte, ca să umblăm întru ele… Deci, dar, nu mai sunteţi străini şi locuitori vremelnici, ci sunteţi împreună cetăţeni cu sfinţii şi casnici ai lui Dumnezeu.. „(Efeseni 1, 4-5; 2, 10.19)

Lumina necreată, pururea fiitoare, atemporală, veşnică, nesecată acuma se coboară pentru noi din cer, şi îngenunchează la pământ. Dumnezeu-Cuvântul cu lumina înţelepciunii divine, luminează  mintea umană întunecată de păcate. Lumina de viaţă făcătoare a Naşterii Domnului alungă de la noi întunericul morţii. „Dumnezeu a pogorât pe pământ pentru ca pe noi să ne ridice la ceruri!” Pentru aceasta îngerii pleacă acum din cer şi se îndreaptă în grabă spre pământ să cânte Slava lui Dumnezeu. Prin urmare, şi noi trebuie acum prin gândurile şi simţurile care ne distrag atenţia să ne depărtăm de la cele lumeşti în această zi de bucurie. Hristos s-a născut – Slăviţil!, Hristos a coborât din cer – întâmpinaţi-l; Hristos pe pământ – înălţaţi-vă către El cu rugăciunile şi inimile voastre!

De la Naşterea Domnului până la Bobotează, Biserica Ortodoxă numeşte aceste zile sfinte, adică zile cu o bucurie deosebită în Domnul. Şi este necesar de petrecut aceste zile nu doar pentru dezlegare de post şi mese alese, ci şi în bucurie duhovnicească adevărată, duhovnicie, dragoste şi ajutând pe aproapele.

Deci, să purcedem pe calea mântuirii, care a fost deschisă de Domnul nostru, născut în Betleem; calea parcursă destoinic de strămoşii noştri. Să ne învrednicească Milostivul Dumnezeu în această mare şi mântuitoare zi de Naşterea Domnului,  cu tot sufletul nostru să cădem sincer la ieslea Sa! Să se înalţe în noi prin acest prunc născut o inimă curată şi un duh drept , un dar de smerenie, credinţă nestrămutată şi puterea de a îndeplini poruncile lui Dumnezeu! Pentru că ne zice Domnul: „Şi iată că Eu sunt cu voi totdeauna, până la sfârşitul veacului.” (Matei 28, 20)

Ce trebuie să facem noi? Iată  ceea ce ne spune Sf. Efrem Sirul: „Astăzi este ziua milostivirii, aşadar să nu urmărească nimeni din voi  razbunarea vecinului său, făcându-i vre-un rău, astăzi este  zi de bucurie,  deci să nu fie nimeni pricină de supărare  şi suferinţă unul pentru altul. Este o zi senină, deci să se, potolească mânia, care tulbură pacea şi liniştea.”

Să ne oprim, prin urmare de cele rele şi să petrecem demn cu bucurie duhovnicească în bucuria Naşterii Domnului nostrum Iisus Hristos! Şi să ne reamintim întotdeauna că putem repeata mereu această mare bucurie, prin pocăinţă, prin împărtăşirea cu Sfintele Taine, Trupul adevărat şi Sângele Domnului nostru Isus Hristos, deoarece prin aceste pârghii invizibile, suntem pururea uniţi cu Hristos şi ardem tot păcatul din firea noastră împotmolită în păcate.

Iubiţi întru Domnul, părinţi, fraţi şi surori! Vă felicit din toată inima cu marea sărbătoare a Naşterii Domnului şi cu noul an care vine, cu  Mila şi bunătatea lui Dumnezeu! Fie ca bucuria muncii paşnice, rugăciunea şi căutarea unităţii duhovniceşti să umple inima fiecărui dintre noi, risipind durerea de zi cu zi, şi să ridice mintea noastră şi dorinţa către cer, pentru că de acolo am auzit în Evanghelia de astăzi bunăvestirea îngerească: „Că vi s-a născut azi Mântuitor, Care este Hristos Domnul, în cetatea lui David.” (Lc . 2, 11).

Cu multă dragoste chem peste voi iubiţii mei binecuvantarea cerească.  Fie ca pentru noi toţi venirea Anului Nou  să fie prilej de pace şi linişte, speranţă şi prosperare în lucrările noaste întru Slava Sfintei noastre Biserici şi spre binele credinciosului nostru popor.

Cu binecuvântări întru Domnul şi multă dragoste pentru Domnul Iisus Hristos care astăzi se naşte!

+ ANDRIAN

Arhiepiscop al CHIŞINĂULUI şi al PĂMÂNTURILOR MOLDOVENEŞTI

Naşterea Domnului 2010
oraşul CHIŞINĂU

Reclame

%d blogeri au apreciat asta: